Vaptech

Внедряване на Иновативен Процес Във ВАПТЕХ

На 18.01.2017 г. фирма "Ваптех " ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. Общата цел на проектното предложение е насочена към повишаване на иновационната дейност във "Ваптех" ЕООД в приоритетна област "Мехатроника и чисти технологии" на ИСИС чрез внедряване на иновативен процес по интелигентен мониторинг и прогнозна техническа поддръжка на дейността на хидро и електромеханично оборудване въз основа на данни от патентован сензор. Специфичните цели на проекта са свързани с увеличаване на производствения капацитет на предприятие то, минимизиране на възможни рискове за околната среда, увеличаване на приходите от продажби и подобряване на пазарните позиции на дружеството. Изпълнението на тези цели ще доведе до устойчив напредък на дружеството и повишаване на конкурентните му предимства на пазара. Стойността на проекта възлиза на 1 752 500,00 лв., от които безвъзмездната помощ по програмата е в размер на 950 650,00 лв. /54,25 % от общите разходи по проекта/. Безвъзмездната помощ е осигурена от ЕС /85 %/ и от националния бюджет на Р България /15 %/