Vaptech

Повишаване на енергийната ефективност във "Ваптех" ЕООД

Фирма „Ваптех” ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020. Проект BG16RFOP002-3.002-0049-C01/28.12.2017 „Повишаване на енергийната ефективност във "Ваптех" ЕООД”, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е подобряване на конкурентоспособността на Ваптех ЕООД, чрез намаляване на енергопотреблението и разходите за енергия при основните производствени процеси и разширяване на производствения капацитет. Чрез реализацията му ще се създадат технологични и производствени условия за подобряване на производителността и намаляване на производствените разходи, както и осигуряване нови възможности за излизане на международния пазар с крайни изделия. С проекта се цели въвеждане на високоефективни, енергоспестяващи машини, с които да се разшири производството на детайли за хидроенергийно оборудване. Проектът предвижда закупуването и въвеждането в експлоатация на следното високотехнологично оборудване за производство на изделия: - CNC струг - 2 бр. - СNC вертикален машинен център 1 бр. - 5 -осен център - 1 бр. - Филтърен агрегат (мотор помпа с филтърен корпус) за филтриране на отработено масло 1 бр. - Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия за битови нужди - 1 бр.