ПОЛИТИКА ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни, с настоящата политика „ВАПТЕХ“ ЕООД предоставя информация на посетителите на тази интернет страница относно условията за събиране и обработка на лични данни.
Относно всякакви въпроси, свързани със събирането, съхранението и обработката на вашите лични данни от наша страна, можете да се свържете с нас на следните адреси: гр. София, бул. „България“, № 51Б,, ет.8, тел.: 02/984 16 00, Управител: Светлозар Венелинов Иванов.
І. Обща информация относно събирането и обработването на лични данни:
Ние събираме следните лични данни - име, фамилия, рождена дата, местоживеене, телефон и имейл. Изброените лични данни се използват от нас с цел идентификация и изготвяне на търговска и данъчна документация – договори, фактури, разписки и др. Събраните от нас лични данни в никакъв случай няма да бъдат предавани на трети лица без вашето изрично писмено съгласие освен в случаите, изрично посочени в закон или друг нормативен акт. Всички събрани лични данни се съхраняват и обработват при стриктно спазване на действащото законодателство. Ние разполагаме с квалифициран и обучен персонал, технически средства и организационни мерки, чрез които гарантираме, че няма да бъде допуснат неразрешен достъп, ползване, загуба или предоставяне на трети лица на посочените от вас лични данни.         
ІІ. Какви права имате при събиране и обработка на лични данни от наша страна.
Вие имате право по всяко време да поискате и да получите достъп до личните ви данни. Също така имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране и обработка от наша страна на вашите лични данни и/или те да бъдат заличени или коригирани.
ІІІ. Принципи при събирането и обработката на личните данни:
При събирането и обработката на личните данни ние се ръководим от следните принципи:
ІІІ.1 Събирането на личните данни става законосъобразно и добросъвестно.
ІІІ.2 Събирането на личните данни става само с конкретни законосъобразни цели – идентификация и изготвяне на търговска и данъчна документация.
ІІІ.3 Събират се възможно най-малко по вид лични данни, с оглед постигане на целите съгласно т.ІІІ.2.
ІІІ.4 Събраните лични данни се съхраняват за период, достатъчен за постигането на целите съгласно т.ІІІ.2.
ІІІ.5 Предоставените от вас лични данни следва да бъдат точни и коректни.
ІІІ.6 При събирането, обработката и съхранението на личните данни ние използваме всички необходими нива на сигурност за запазвене на тяхната конфиденциалност и избягване на нерегламентираното им разгласяване.