ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ВАПТЕХ ЕООД

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА BG16RFOP002-3.002-0049-C01/28.12.2017 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ "ВАПТЕХ" ЕООД”  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020

Фирма „Ваптех” ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-3.002-0049-C01/28.12.2017 „Повишаване на енергийната ефективност във "Ваптех" ЕООД”,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 3 541 907.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 1 770 953.50 лв. или 50% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.  Крайният срок на изпълнение на проекта е 28.12.2019 г. ..


Изпълнението на дейностите по проекта ще бъде представено чрез информационен ден, който ще се състои, на 27.09.2019 г. 

Информационният ден ще се проведе в град Гр. Плевен, ул. Гривишко шосе 6, от 10:30 часа. 

 

Информационните дни се провеждат с оглед спазване задълженията на бенефициента „Ваптех“ ЕООД, съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013, относно мерките за информация и комуникация, тъй като стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро. Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

Като част от мерките за информиране и публичност, изпълнявани през целия срок на договора за безвъзмездна финансова помощ, към края на проекта ще бъде проведено и заключително публично събитие.

Поканени да присъстват са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на на икономиката, Областен информационен център – София (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-3.002-0049-C01/28.12.2017 „Повишаване на енергийната ефективност във "Ваптех" ЕООД”,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Ваптех” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Прочети също